ОБЩИ УСЛОВИЯ КЪМ ДОГОВОРА ЗА НАЕМ


1. Тези общи условия уреждат отношенията „Иверо ЕООД“ наричан по-долу Наемодател и неговите клиенти, наричани по-долу Наемател във връзка с отдаването под наем на автомобили от Наемодателя на Наемателя.
2. Общите условия са неразделна част от договора за наем, като при подписването на Договора Наемателят изрично заявява, че е запознат с Общите условия и ги приема, като удостоверява това обстоятелство с подписа си.

ПРЕДМЕТ И ФОРМА НА ДОГОВОРИТЕ

3. С Договора за наем Наемодателят се задължава да предостави на Наемателя за временно ползване автомобил, наличен в автопарка на Наемодателя, срещу което Наемателят се задължава да заплати на Наемодателя наемна цена при условията на Договора за наем.
4. Възможността Наемателят да ползва автомобил ще се предоставя от страна на Наемодателя след отправянаето на заявка до него от страна на Наемателя, в която се посочва видът на автомобила и началната и крайната дата на ползването.
5. При сключване на Договора за наем Наемателят представя валидни документи за самоличност и шофьорска книжка.
6. В Договора за наем се индивидуализира отдавания под наем автомобил, като се посочва марка, модел и регистрационен номер.
7. В Договора за наем се посочва срокът за ползване на автомобила. Началната дата и час на наемане и връщане на автомобила се вписват в приемо-предавателния протокол, неразделна част от този Договор.
8. В Договора за наем се посочва крайната дата и час, на която Наемателят се задължава да върне автомобила на Наемодателя.
9. Ако Наемателят желае да удължи срока за ползване на автомобила, той се задължава да уведоми по телефон Наемодателя, преди датата на изтичане на срока за ползване на автомобила, посочен в Договора за наем.
10. Предаването на автомобила от Наемодателя на Наемателя се извършва с приемо-предавателен протокол, в който се индивидуализира даваният под наем автомобил.
11. Протоколът се подписва от Наемателя и Наемодателя в два екземпляра и е неразделна част от Договора за наем.
12. Връщането на автомобила от Наемателя на Наемодателя се извършва с двустранно подписан приемо-предавателен протокол, в който се посочва състоянието, в което се приема автомобилът от Наемодателя, като в тази връзка Наемодателят има право преди да приеме връщания от Наемателя автомобил, да го прегледа за наличието на повреди.

НАЕМНИ ЦЕНИ, НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ

13. Цените са в български левове и включват застраховки „Пълно автокаско“ и „Гражданска отговорност“, винетни стикери и сервизна поддръжка.
14. Дължимата наемна цена за ползване на автомобила се заплаща авансово от Наемателя в деня на подписване на Договора за наем:

a) по банков път по сметка:
Получател : „ИВЕРО“ ЕООД
Банка: Procredit Bank
BIC: PRCBBGSF
IBAN: BG17PRCB92301017451324
b) чрез ПОС терминал в офиса на Наемодателя;
c) в брой

15. Ако Наемателят желае да заплати с кредитна карта, то подписът на Наемателя представлява упълномощаване на Наемодателя да изчисли и дебитира крайната сума, включително и таксите и неустойките, произтичащи от настоящия Договор.
16. Възнаграждението за наемане на шофьор се уговаря допълнително.
17. В случай на наемане на шофьор с цел пътуване извън страната Наемателят поема всички пътни такси, както и дневните и квартирните разходи на шофьора.
18. Наемната цена не включва горивото, което е за сметка на Наемателя.
19. Автомобилът се наема с пълен резервоар. При връщане с непълен резервоар разликата се заплаща по 3лв./литър.
20. При подписване на Договора Наемателят заплаща на Наемодателя депозит с Кредитна Карта (Visa,MasterCard), в зависимост от класа на автомобила, като точният размер се уточнява в Договора за наем. Връщането на депозита става при приключване на Договора за наем, като при констатирани щети или липси, Наемодателят има право да удържи стойността на депозита, както и всички допълнителни такси и неустойки, свързани с настоящия Договор.
21. При връщането на автомобила се извършват всички необходими доплащания, свързани с настоящия Договор.  

ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА НАЕМОДАТЕЛЯ

22. Наемодателят не отговаря за недостатъци на наетия автомобил, които не са му били известни или за които е уведомил Наемателя при предаването на автомобила.
23. Наемодателят има право на уговорената в настоящия договор цена, включително и всички последващи суми по неустойки и плащания, свързани с настоящия договор.
24. В случай на неизпълнение на задълженията по Договора от страна на Наемателя, Наемодателят има право да изземе обратно наетия автомобил в едно с всички обезщетения, свързани с неизпълнението на Договора.
25. При забавено връщане на автомобила с повече от 5ч. след крайния срок, вписан в Договора за наем, без да е уведомен Наемодателят, автомобилът се обявява за издирване пред органите на полицията.

ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА НАЕМАТЕЛЯ

26. Наемателят се задължава по време на ползването на автомобила да спазва всички екслоатационни изисквания на производителя и да се грижи за автомобила с грижата на добър стопанин, като носи отговорност за правилното му използване.
27. Наемателят се задължава след изтичане на крайния срок за ползване на автомобила да го предаде на Наемодателя в състоянието, в което го е получил.
28. Наемателят е длъжен да ползва наетия автомобил само за собствение нужди и цели и няма право да го преотстъпва на други лица.
29. В случай на кражба или друго застрахователно събитие Наемателят се задължава да уведоми за това незабавно Наемодателя, както и органите на полицията.
30. Наемателят се задължава да заплати на Наемодателя всички вреди, в случай на настъпване на застрахователно събитите, при което застрахователят откаже да заплати на Наемодателя или на собственика на автомобила, застрахователно обезщетение поради действия или бездействия на Наемателя, или на лицата, на които Наемателят е предоставил ползването на автомобила.
31. Наемателят е длъжен да пази документите, ключовете и регистрационните табели на автомобила, като при загубване заплаща такса в размер на 500лв.
32. Всички щети, нанесени по гумите, джантите и ходовата част на наетия автомобил, включително липси и повреди, са за сметка на Наемателя.
32.1 Всички щети, за които Наемателя не предостави протокол от органите на КАТ- Пътна Полиция, МВР или „Двустранен Констативен Протокол“ са за сметка на Наемателя.
33.    Всички административни наказания, пристигнали след приключване на наема, ще бъдат предявявани срещу Наемателя или декларирани пред съответните органи.

ДЕЙСТВИЕ И ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОРА

34. В случай на забавяне на Наемателя до 2ч. при връщане на наетия автомобил, Наемателят не дължи неустойка.
35. В случай на забавяне над 2ч. от страна на Наемателя, същият заплаща по 10 лева за всеки започнат час.

ДОПЪЛНИТЕЛНИ УСЛОВИЯ

36. Всички допълнителни споразумения във връзка с изпълнението и изменението на настоящия Договор са задължителни само ако са извършени в писмен вид и са подписани от тях.
37. Страните по този Договор се задължават да уведомят другата, в случай на промяна на данните за кореспонденция или промяна в правния им статут.
38. За всички неуредени в този Договор въпроси се прилагат разпоредбите на българското законодателство.